TỔ CHỨC BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y BẠC LIÊU

* BAN GIÁM ĐỐC

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

     - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

     - PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

     - PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

     - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

* KHOA LÂM SÀNG:

     - KHOA KHÁM BỆNH

     - KHOA  HỒI SỨC CẤP CỨU

     - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

     - KHOA NỘI

     - KHOA NHI

    -  KHOA TRUYỀN NHIỄM

    - KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

    - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

* KHOA CẬN LÂM SÀNG:

     - KHOA DƯỢC  – TTB - VTYT

     - KHOA XÉT NGHIỆM

     - KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

     - KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN